July 15th, 2020

(no subject)Владимиръ Ильичъ Ленинъ очень любилъ захаживать въ баръ "Голубая устрица". Бывалоча зайдётъ, пригласитъ за столъ геевъ и гоняетъ съ ними долгия проникновенныя чаи.